احکام و مناسک حج (5)

«پنجم: شروع از حجرالاسود و ختم به آن»

مسأله 441- طواف باید از مقابل حجرالاسود شروع شود و از هر جاى حجرالاسود که شروع کند به طورى که در عرف گفته شود از حجرالاسود شروع کرده کافى است. [آیة الله گلپایگانى و آیةالله صافى: طواف باید از اول جزء حجرالاسود شروع شود و چون تحقق آن‏معنى بر وجه حقیقت متعسّر و بلکه متعذّر است، در تحقق آن اکتفا مى‌‌‌شود به این که پیش از رسیدن به حجرالاسود نیت کند و قصد کند که ابتداى طواف در هر دور از محاذى اولین جزء حجر باشد و انتهاى آن همان موضعى که واقعاً انتهاى دور است باشد و زاید، از باب مقدمه علمیه باشد. و این نیت را در ذهن باقى بدارد تا وقتى که محاذى حجر شود و این کافى خواهد بود و با همین نیت هفت دور طواف کند.] چه از ابتداء آن شروع کند چه از وسط یا آخرش ولى از هرکجا شروع کرد باید در دور هفتم به همان جا ختم کند.

مسأله 442- براى شروع از حجرالاسود مى‌‌‌تواند قبل از رسیدن به حجرالاسود قصد کند که طواف را از مقابل حجرالاسود شروع مى‌‌‌کنم و زاید بر آن مقدمه علمیه است و همچنین در دور آخر مى‌‌‌تواند قدرى از حجرالاسود بگذرد با این قصد که زیادى مقدمه علمیه باشد.

مسأله 443- در طواف همان‏طورى که مسلمین طواف مى کنند از محاذات حجرالاسود بدون دقت‏هاى صاحبان و سوسه شروع کند و در دورهاى دیگر لازم نیست مقابل حجر الاسود توقف نماید و تجدید نیت کند. بلکه مى‌‌‌تواند بدون توقف دور بزند تا هفت شوط تمام شود.

مسأله 444- کارى که بعضى افراد نادان انجام مى‌‌‌دهند که مقابل حجر الاسود مى‌‌‌ایستند و براى رعایت محاذات عقب و جلو مى‌‌‌روند موجب ‏اشکال و گاهى‏ حرام است.

مسأله 445- اگر اشتباهاً طواف را از غیر حجر الاسود مانند رکن یمانى شروع کند طوافش باطل است هر چند دور آخر را به حجر الاسود ختم نماید [آیة الله سیستانى، آیة الله فاضل: اگر قصد و شروع از موضع معتبر شرعى است ولى در تطبیق‏ اشتباه کرده است در صورتى که کسرى دور آخر را به قصد طواف تمام کند صحیح است] و همینطور اگر دورهاى طواف را از حجر الاسود شروع کند ولى به موضعى قبل از حجر الاسود مانند رکن یمانى ختم نماید.

 

«ششم: قرار دادن کعبه درطرف چپ»

مسأله 446- در طواف باید سمت چپ طواف‏کننده به طرف کعبه باشد و اگر سمت راست یا پشت یا روبروى او به کعبه باشد و در این حال طواف کند صحیح نیست.

مسأله 447- معیار در شرط مذکور این است که طورى طواف کند که در عرف گفته شود کعبه در طرف چپ اوست و لازم نیست در تمام حالات طواف حقیقتاً کعبه در سمت چپ او باشد بنابراین در موقع دور زدن حجر اسماعیل و گوشه‏هاى کعبه به نحو متعارف اگر سمت چپ او از محاذات کعبه خارج شود بلکه خانه متمایل به پشت او شود اشکالى ندارد.

مسأله 448- اگر به هر علتى مقدارى از طواف بر خلاف متعارف انجام شود مثلًا رو به کعبه یا پشت به آن یا عقب عقب طواف کرد باید برگردد و آن مقدار را جبران کند و اگر نمى‌‌‌تواند برگردد بدون قصد طواف دور بزند [آیةالله سیستانى و آیةالله فاضل: و تا حجرالاسود برود و آن شوط را کاملًا اعاده نماید] تا جائى که باید طواف را از آنجا تدارک کند برسد و از آنجا جبران نماید.

 

«هفتم: داخل نمودن حجر اسماعیل علیه السلام در طواف»

مسأله 449- حجر اسماعیل محلى است که متصل به خانه کعبه است و باید طواف‏کننده از بیرون آن طواف کند.

مسأله 450- اگر دور حجر اسماعیل نگردید و از داخل آن طواف کرد، طوافش باطل است و باید اعاده کند پس اگر اینکار عمدى باشد حکم ابطال عمدى طواف را دارد و اگر سهوى باشد حکم ابطال سهوى را دارد که حکم آن دو خواهد آمد.

مسأله 451- اگر در بعضى از شوط‌‌ها از داخل حجر اسماعیل دور زد، باید آن شوط را اعاده کند و اعاده طواف لازم نیست.

مسأله 452- کسى که یک شوط طواف را از درون حجر اسماعیل علیه السلام انجام داده و بقیه طواف را ادامه داده باید یک شوط دیگر بجا آورد [آیات عظام: خوئى، تبریزى، سیستانى: اگر موالات فوت نشده و اما اگر موالات فوت شده طوافش‏باطل است و باید آنرا و اعمال مترتب بر آنرا تدارک نماید و اگر وقت تدارک گذشته حجش باطل است آیةالله سیستانى اضافه فرمودند: ولى در فرض سهوونسیان اعاده یک شوط واعمال مترتبه کافى است.

آیة الله گلپایگانى، آیة الله صافى: اگر چهار شوط را تمام کرده و داخل حجر شده هر وقت فهمید ناقص را تمام کند و نماز طواف و اعمال مترتبه را ب‏جا آورد و اگر قبل از سه شوط و نیم بوده شوطهاى گذشته باطل است و باید طواف را از سربگیرد و بعد از آن نماز طواف و سعى و تقصیر را بجا آورد و اگر از سه شوط و نیم گذشته و به چهار نرسیده آن را تمام کند با دو رکعت نماز و بعد یک هفت شوط طواف و نماز و سعى و تقصیر را بجا آورد.( آداب و احکام حج، م 560)] و اگر نماز و بقیه اعمال را انجام داده آنها را نیز اعاده نماید. [امام خمینى، آیة الله خامنه‏اى: اگر به اعتقاد صحت بقیه اعمال را انجام داده اعاده آن شوط و نماز کافى است]

مسأله 453- اگر پس از داخل شدن در حجر اسماعیل متوجه مسأله شد و بجاى اعاده آن شوط آنرا از آنجایى که وارد حجر شده تکمیل نموده طوافش باطل نیست و باید آن شوط را اعاده نماید.

مسأله 454- اگر کسى در بعضى از دورها از روى دیوار حجر اسماعیل علیه السلام برود اعاده همان مقدار از شوط کافى است.

مسأله 455- در حال طواف، دست گذاشتن روى دیوار حجر اسماعیل علیه السلام جایز است و به طواف ضرر نمى‌‌‌رساند گر چه احتیاط مستحب در ترک است.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید