احکام و مناسک حج (3)

طواف

پس از احرام و ورود به شهر مکّه زائران باید هفت دور طواف کعبه بجاى آورند که یکى از مهم‏ترین اعمال عمره و حج است، طواف داراى شرایط و واجباتى است که در این بخش به آن‏ها اشاره می‏شود.

تذکّر: مسائل مطرح شده در این گفتار بر اساس متن کتاب «جامع الفتاوی» است.

 

1. شرایط طواف‏کننده‏

«اوّل: نیت»

یعنى انجام طواف براى خداوند متعال با قصد خالص. از آن‌‌جا که طواف و سایر اعمال عمره، از عبادات است و باید با نیت باشد؛ یعنى گشتن به دور کعبه باید به‏قصد طواف و براى اطاعت دستور خداوند باشد.

‏مسأله 400- در طواف باید تعیین کند که براى عمره است یا حج و یا طواف مستحب است و قصد نیابت کند اگر طوافش نیابى است.

مسأله 401- به زبان آوردن نیت و گذراندن آن به قلب لازم نیست بلکه همین که بنا دارد این عمل را به جا آورد و با این بنا به جا آورد کفایت مى‏کند و به عبارت دیگر، نیت در عبادت و کارهاى دیگر، در این جهت فرق ندارد پس همان طور که انسان با قصد آب مى‏خورد و راه مى‏رود عبادت را اگر همانطور به جا آورد با نیت به جا آورده.

مسأله 402- اگر در به جا آوردن طواف یا سایر اعمال عمره و حج که عبادى است ریاء کند، یعنى براى نشان دادن و به رخ دیگرى کشیدن و عمل خود را خوب جلوه دادن باشد علاوه بر معصیت طواف او و همین طور هر چه را این طور به جا آورده باطل است.

مسأله 403- اگر در عملى که براى خدا مى‏آورد، رضاى دیگر را هم دخالت دهد و خالص براى خدا نباشد عمل باطل است.

مسأله 404- ریاء بعد از عمل و تمام کردن طواف یا دیگر اعمال باعث بطلان عمل نمى‏شود.

مسأله 405- در صحیح بودن عمل کافى است آن را براى خدا بیاورد یا اطاعت امر او یا ترس از جهنم یا رسیدن به بهشت و ثواب.

[آیة الله سیستانى: در عبادت معتبر است که براى تذلّل و کرنش در پیشگاه خداوند انجام داده شود.]

«دوّم: طهارت»

یعنى طهارت از حدث اکبر مثل جنابت و حیض و نفاس و از حدث اصغر به اینکه با وضو باشد و همین‏طور پاک بودن لباس و بدن.

مسأله 406- در طواف واجب طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر شرط است چه طواف عمره باشد یا طواف حج یا طواف نساء حتى در عمره و حج مستحب که پس از احرام بستن واجب است آن را تمام کند.

مسأله 407- طهارت از حدث اکبر و اصغر در طواف مستحبى شرط نیست‏ [آیة الله تبریزى: طهارت از مثل حدث جنابت و حیض و نفاس لازم است.] لیکن کسى که جنب یا حایض است جایز نیست در مسجد الحرام وارد شود، ولى اگر غفلتاً یا نسیاناً [آیة الله فاضل: یا جهلاً] طواف مستحب کرد صحیح است.

مسأله 408- اگر شخصى که حدث اکبر یا اصغر داشته طواف واجب کند، باطل است چه از روى عمد باشد یا از روى غفلت یا نسیان یا ندانستن مسأله باشد.

مسأله 409- کسى که وظیفه او وضو یا غسل جبیره‏اى هست مى‏تواند براى طواف و نماز آن به همان اکتفا کند.

مسأله 410- اگر از انجام طواف واجب با وضو یا غسل، معذور باشد باید بدل از وضو یا غسل تیمّم کند.

مسأله 411- کسى که فعلًا از وضو یا غسل معذور است اگر بداند که عذرش برطرف مى‏شود و مى‏تواند طواف را با وضو یا غسل بجاآورد باید صبر کند تا عذرش برطرف شود یا از برطرف شدن آن مأیوس شود. و اگر احتمال مى‏دهد عذرش تا آخر باقى باشد لازم نیست صبر کند [آیة الله سیستانى: در این فرض نیز باید صبر کند مگر این که احتمال بدهد که اگر صبر کند از تیمم‏هم عاجز مى‏شود. آیة الله خوئى: اگر عذرش نبود آب است باید فحص کند به تفصیلى که در رساله عملیه آمده است.]‏ و مى‏تواند به تیمم اکتفا نماید ولى اگر بعداً معلوم شود که مى‏تواند با وضو یا غسل طواف را در وقت بجاآورد باید آن را اعاده کند.

مسأله 412- اگر تیمم کرد بدل از غسل و حدث اصغر عارض شد، براى حدث اکبر لازم نیست تیمم کند، بلکه براى حدث اصغر باید طهارت تحصیل کند و تا حدث اکبر براى او حاصل نشده و عذرش باقى است همان تیمم اول کافى است، لیکن احتیاط مستحب آن است که تیمم بدل از غسل هم بکند.

[آیة الله تبریزى: اگر بدل از غسل جنابت، تیمم کرد و بعد حدث اصغر عارض شد، چنانچه عذرش باقى است، باید بدل از غسل تیمم کند و احتیاط مستحب آن است که بین تیمم و وضو جمع کند و اگربراى حدث اکبر دیگر غیراز جنابت تیمم کرد و بعد حدث اصغر عارض شد باید بدل از غسل تیمم کند و بنا بر احتیاط وضو هم بگیرد و اگر متمکّن از وضو هم نبود باید تیمم دیگرى بدل از وضو بنماید.

آیة الله خوئى: لازم است تیمم بدل از غسل کند.]

مسأله 413- اگر در اثناى طواف حدثى عارض شود طواف باطل است و باید پس از تحصیل طهارت آن را اعاده نماید مگر این که حدث بعد از تمام شدن شوط چهارم باشد که در این صورت طواف را قطع و پس از تحصیل طهارت از همان جا طواف را تمام کند و صحیح است. [آیة الله بهجت: و همین‏طور است اگر پس از نصف و قبل از تمام شدن شوط چهارم حدث از روى سهو و غفلت باشد.

آیة الله خامنه‏اى: و همینطور اگر بعد از نصف و قبل از تمام شدن شوط چهارم باشد و موالات بهم نخورد.]

مسأله 414- اگر در اثناء طواف بیهوش شود و پس از مدتى به هوش آید حکم مسأله قبل را دارد.

مسأله 415- اگر حدثى که عارض شده حدث اکبر باشد مانند جنابت و حیض باید فوراً از مسجد خارج شود و به تفصیلى که در مسأله قبل گفته شده عمل نماید و اگر وقت براى حایض تنگ باشد به طورى که پس از پاک شدن نتواند بقیه اعمال عمره را انجام دهد احکام خاصى دارد که در مسائل طواف حایض خواهد آمد.

مسأله 416- اگر با وضو بوده و شک کند که حدث عارض شده است یا نه، بنابر وضو داشتن بگذارد و لازم نیست وضو بگیرد و همچنین اگر از حدث اکبر پاک بوده و شک کند که حدث عارض شده.

مسأله 417- اگر مُحدِث به حدث اصغر یا اکبر بوده و شک کند که وضو گرفته یا نه یا غسل کرده یا نه، باید در فرض اول وضو بگیرد و در فرض دوم غسل کند.

مسأله 418- اگر بعد از تمام شدن طواف شک کند که آن را با وضو به جا آورده یا نه یا شک کند که آن را با غسل به جا آورده‏ یا نه، طواف او صحیح است، لیکن براى اعمال بعد باید طهارت تحصیل کند.

[آیة الله خوئى: اگر بعد از حدث اصغر شک کند در این که قبل از طواف غسل کرده یا نه، باید غسل‏کرده و طواف را اعاده کند و براى اعمال آتیه وضو بگیرد]

مسأله 419- در تمام صورتهایى که در شک گفته شد که «بنابر طهارت بگذارد» یا «طوافش صحیح است» بهتر آن است که تجدید وضو کند و رجاءاً غسل به جا آورد، چون ممکن است که بعد معلوم شود وضو یا غسل نداشته و اشکال پیدا مى‏شود.

مسأله 420- اگر در اثناى طواف شک کند که طهارت از حدث داشته یا نه، اگر سابقه طهارت داشته به شک خود اعتنا نکند و الّا واجب است تحصیل طهارت نموده و طواف را از سر بگیرد.

[آیة الله سیستانى و امام خمینى: اگر بعد از تمامى دور چهارم باشد طواف را رها کند و تحصیل طهارت نماید و از همان جا تتمه طواف را بجاآورد]

مسأله 421- هر گاه در اثناى طواف شک کند که غسل کرده است از جنابت یا حیض یانفاس یا نه، اگر امکان تیمم‏باشد وتیمم‏کردن کمتر از خارج‏شدن از مسجد وقت مى‏گیرد بایدتیمم کند و سپس خارج شود و اگر بیشتر وقت مى‏گیرد باید فوراً از مسجد خارج شود و پس از طهارت طواف را از سر بگیرد چه قبل از شوط چهارم باشد و چه بعد از آن.

[آیة الله سیستانى و امام خمینى: اگر بعد از تمامى دور چهارم باشد طواف را رها کند و تحصیل طهارت نماید و از همان جا تتمه طواف را بجاآورد]

مسأله 422- اگر سهواً یا غفلتاً یا جهلًا طواف را بى‏وضو بجا آورد طوافش باطل است و همینطور اگر با حال جنابت یا حیض و نفاس بجا آورد.

ادامه دارد ....

/ 0 نظر / 36 بازدید